سیستم سامانه مودیان صدگان

به راحتی صورت‌حساب الکترونیک خود را به سامانه مودیان ارسال کنید. شما می‌توانید به دو شیوه ارسال مستقیم و ارسال از طریق سازمان معتمد این کار را انجام دهید. با استفاده از این سیستم، نگرانی بابت جرائم نداشته باشید. تیم پشتیبانی صدگان نیز پاسخگوی شماست تا خیالتان از بابت استفاده از سیستم راحت باشد.

ویژگـی ها

یکپارچه سازی کالاها، واحدهای سنجش، حساب ارزی و تفصیلی ها

امکان دریافت اطلاعات کالا از فایل اکسل

امکان دریافت خروجی فایل بر اساس استانداردهای شرکت‌های معتمد مالیاتی

امکان تخصیص سریال گروهی به فاکتورها

امکان قفل کردن، تایید یا عدم تایید فاکتورها

تعدادی از سازمان‌هایی که عملیات حسابداری خود را به صدگان سپردند