سیستم کنترل کیفیت صدگان

بخشی از وظایف واحد کنترل کیفیت، تست و آزمون محصولات در حین فرایند تولید و پس از آن است. بنابراین در سیستم کنترل کیفیت صدگان، امکان ثبت انواع درخواست‌های آزمون و ارسال آن به آزمایشگاه و ثبت نتایج آزمون وجود دارد. با استفاده از گزارش نتایج آزمون، مدیران در هر زمان قادر خواهند بود نتایج آزمون مربوط به یک برنامه تولید با سری ساخت مشخصی را ردیابی کنند. این نتایج هم در حین فرایند تولید و هم پس از اتمام عملیات تولید قابلیت استفاده دارند و به تصمیم‌گیری مدیران کمک خواهند کرد. در قسمت نتایج آزمون نیز میزان انحراف از نتایج نرمال بصورت سیستمی نمایش داده می شود.

ویژگـی ها

درخواست‌های آزمون ثبت کنید.

نیازهای خود را به آزمایشگاه و واحد کنترل کیفیت ارسال کنید.

گزارش کنترل کیفی دریافت کنید.

انحراف از نتایج نرمال را بررسی کنید.

مسائل کیفی را ثبت کنید.

با سیستم کنترل کیفی و انبار یکپارچه‌سازی کنید.

گزارش‌های متنوعی از جمله انحراف از تولید، ضایعات، گزارش دستمزد و... دریافت کنید.

تعدادی از سازمان‌هایی که عملیات حسابداری خود را به صدگان سپردند