سیستم حقوق و دستمزد صدگان

این سیستم تمامی بخش ها و عملیات مربوط به حقوق و دستمزد را پوشش می دهد. با استفاده از این نرم افزار، اطلاعات پایه پرسنل را در سیستم درج و برای آنها قرارداد کار تعریف کنید. انواع وام را در سیستم تعریف نموده و اقساط ماهانه پرسنل را محاسبه نمایید. عوامل حقوق و دستمزد از جمله انواع مزایا و کسور و تعهدات کارفرما را در سیستم تعریف نموده و برای هر کدام فرمول مورد نظر خود را ایجاد نمایید. با تخصیص کارکنان به مراکز هزینه و پروژه، و صدور سند حسابداری، گزارش سهم هر مرکز هزینه و پروژه را از عوامل حقوق و دستمزد بگیرید. با ابزار گزارش ساز، ساخت گزارشات متنوع مورد نیاز شما به سادگی امکان پذیر است و امکان اخذ گزارشات ماهانه لیست حقوقی، لیست بیمه، لیست پرداخت، فیش حقوق، فایل های بیمه و مالیات و بانک وجود دارد.

ویژگـی ها

تعریف اطلاعات پرسنلی، انواع استخدام، چارت سازمانی، جدول مالیات حقوق، شعب دارایی و بیمه و …

تعریف پارامتریک فرمول عوامل حقوقی

تعریف قرارداد و متمم قرارداد پرسنل

تعریف انواع وام با اقساط انعطاف پذیر

تعریف انواع کارکرد و دریافت کارکرد از فایل اکسل

تنظیم اسناد حسابداری حقوق و دستمزد و ارسال اتوماتیک به سیستم حسابداری صدگان

محاسبه حقوق و دستمزد، عیدی و پاداش، سنوات و بازخرید مرخصی

انواع گزارشات از جمله لیست حقوق، لیست بیمه، فایل های مالیات و تامین اجتماعی، فایل پرداخت بانک و …

امکانات و مزیت‌های سیستم حقوق و دستمزد

مدیریت اطلاعات پرسنل

اطلاعات کامل پرسنل را ثبت، به صف و ستاد تفکیک کنید و به ایشان کد اختصاصی تخصیص دهید. امکان فعال یا غیر فعال کردن پرسنل جهت نمایش در لیست پرسنل نیز وجود دارد.

قرارداد

در بخش قرارداد‌ها شما امکان ثبت قرارداد پرسنل با تخصیص عوامل حکمی مخصوص هر فرد، شعب بیمه و دارایی را دارید. همچنین می توانید ثبت و تایید قرارداد را با تعریف دسترسی‌های مجزا انجام دهید. همچنین شما می‌توانید به تفکیک هر قرارداد فرمول جداگانه‌ای برای یک عامل تعریف نمایید. از دیگر ویژگی‌های این سیستم تخصیص پروژه یا پیمان به قرارداد پرسنلی می‌باشد.

متمم قرارداد

امکان تغیرموقت قرارداد برخی از پرسنل در یک یا چند ماه با تنظیم متمم قرارداد امکان‌پذیر است. همچنین امکان ثبت متمم‌های متفاوت برای پرسنل در ماه‌های متفاوت بصورت نامحدود وجود دارد.

اطلاعات ماهانه

امکان ثبت گروهی کارکرد ماهانه پرسنل اعم از ورود و خروج، اضافه کار ماموریت، تعطیل کاری کسورات، وام و… همچنین برای راحتی کار امکان بارگذاری فایل کارکرد پرسنل از طریق خروجی دستگاه حضور و غیاب وجود دارد.

فایل‌های قانونی

امکان تهیه فایل‌های قانونی نظیر مالیات به تفکیک شعب دارایی و پرسنل، بیمه تامین اجتماعی به تفکیک پرسنل، قراداد و… و انواع فایل مربوط به بانک‌ها وجود دارد.

تعدادی از سازمان‌هایی که به ما اعتماد کردند