سیستم نقدینگی صدگان

کنترل منابع وجوه نقد سازمان خود را در دست بگیرید. دریافت چک و سفته، وجوه نقد و فیش واریزی به بانک را در قالب یک برگه دریافت ثبت نمایید. همچنین پرداخت چک، وجه نقد و یا برداشت از بانک را در قالب یک برگه پرداخت ثبت کنید. چک‌های دریافتی از مشتریان را به اشخاص ثالث پرداخت نمایید. انواع عملیات چک‌های دریافتی از جمله واگذار به بانک، وصول، واخواست، نقد به بانک و نقد به صندوق و استرداد چک را به سادگی انجام دهید. همچنین انواع عملیات چک‌های پرداختی مانند پاس کردن چک و استرداد و ابطال چک را در سیستم ثبت نمایید.

ویژگـی ها

تعریف بانک، صندوق، تنخواه، دسته چک و سایر اطلاعات مورد نیاز

امکان ثبت کل عملیات دریافت در یک فرم واحد

امکان ثبت کل عملیات پرداخت در یک فرم واحد

امکان انتقال چک و وجوه نقد بین بانک‌ها و صندوق‌ها و تنخواه گردان‌ها

امکان دریافت و ارسال اطلاعات از طریق فایل اکسل

امکان ارتباط دریافت ها و پرداخت ها با فاکتورهای خرید و فاکتورهای فروش

امکان ثبت عملیات چک شامل واگذاری چک به بانک، وصول و واخواست چک، استرداد چک، خرج کردن چک های دریافتی، پاس کردن چک های پرداختی و …

امکانات و مزیت‌های سیستم نقدینگی

عملیات دریافت

عملیات دریافت فرمی واحد است که به وسیله آن انواع دریافت از یک طرف حساب را می‌توان در آن ثبت نمود. به عنوان مثال برای دریافت همزمان “وجه نقد” و “چک” و “فیش واریزی به بانک” از یک شخص، لازم نیست آنها را در چند فرم مجزا ثبت نمود بلکه همگی در یک فرم واحد ثبت شده و رسید دریافت آن نیز پرینت می‌شود.

همچنین در این فرم امکان ارتباط وجوه دریافتی به اسناد فروش وجود دارد. بدین معنی که شما می‌توانید تعیین کنید چه مبلغی از وجوه دریافت شده مربوط به کدام فاکتور فروش است. در این صورت همواره می‌توانید گزارشی از وضعیت تسویه فاکتورها در اختیار داشته باشید.
در این فرم امکان مشاهده پیش نمایش سند حسابداری نیز وجود دارد تا بتوانید قبل از صدور سند حسابداری آن را بررسی نموده و در صورت لزوم تغییرات لازم را اعمال کنید. در صورت لزوم شما می‌توانید از قسمت لیست دریافت‌ها، اسناد حسابداری مورد نظر خود را به صورت تجمیعی در یک سند حسابداری صادر نمایید.

ادامه بستن

عملیات پرداخت

شبیه به عملیات دریافت، عملیات پرداخت فرمی واحد است که به وسیله آن انواع پرداخت به یک طرف حساب را می‌توان در آن ثبت نمود. به عنوان مثال برای پرداخت همزمان “وجه نقد” و “چک” و “برداشت از بانک” به یک شخص، لازم نیست آن‌ها را در چند فرم مجزا ثبت نمود بلکه همگی در یک فرم واحد ثبت شده و رسید پرداخت آن نیز پرینت می‌شود.

همچنین در این فرم امکان ارتباط وجوه پرداختی به اسناد خرید و رسید انبار وجود دارد. بدین معنی که شما می‌توانید تعیین کنید چه مبلغی از وجوه پرداخت شده مربوط به کدام فاکتور خرید یا رسید انبار است. در این صورت همواره می‌توانید گزارشی از وضعیت تسویه فاکتورها در اختیار داشته باشید.
در این فرم امکان مشاهده پیش نمایش سند حسابداری نیز وجود دارد تا بتوانید قبل از صدور سند حسابداری آن را بررسی نموده و در صورت لزوم تغییرات لازم را اعمال کنید. در صورت لزوم شما می توانید از قسمت لیست پرداخت‌ها، اسناد حسابداری مورد نظر خود را به صورت تجمیعی در یک سند حسابداری صادر نمایید.

ادامه بستن

عملیات چک

در سیستم صدگان، کلیه عملیات قابل انتظار بر روی چک‌های دریافتی و پرداختی، در قالب فرم “عملیات چک” متمرکز شده است تا عملیات مختلف بر روی چک، ساده‌تر و راحت‌تر انجام پذیرد. در فرم عملیات چک انواع اقدامات از قبیل واگذار به بانک، وصول چک، واخواست چک، تبدیل به نقد و واریز به بانک، تبدیل به نقد و واریز به صندوق، واخواست چک دریافتی، استرداد چک دریافتی، پاس کردن چک مدت‌دار، استرداد چک پرداختی، استرداد چک خرج شده و ابطال چک در دسترس شما قرار دارد.

همچنین شما می‌توانید قبل از صدور سند حسابداری، پیش نمایش سند حسابداری را مشاهده نموده و در صورت نیاز آن را تغییر دهید و یا سند مرکب صادر نمایید. همچنین امکان صدور سند حسابداری تجمیعی در سیستم مدیریت نقدینگی صدگان وجود دارد.

ادامه بستن

مغایرت بانکی

شما می‌توانید در سیستم صدگان، مغایرت بانکی را اتوماتیک تهیه نمایید. این سیستم امکان دریافت صورتحساب بانک را در قالب فایل اکسل دارد. پس از دریافت صورت‌حساب بانک از فایل اکسل، با استفاده از فرم مغایرت بانکی، مغایرت بین صورت‌حساب بانک و گردش عملیات سیستم توسط سیستم قابل استخراج است. سیستم اقلام مذکور را از نظر مبلغ، شماره و تاریخ بررسی نموده و اقلام غیریکسان را تشخیص می‌دهد. شما می‌توانید به روش دستی نیز اقلام را پاس کنید. در نهایت می‌توانید پرینت مغایرت بانکی مدل ترازنامه‌ای را از گزارشات سیستم تهیه نمایید.

گزارشات نقدینگی

در سیستم مدیریت نقدینگی گزارشات متنوعی وجود دارد. پایش نقدینگی امکان مرور و پایش سریع بانک‌ها، صندوق، اسناد دریافتنی و پرداختنی را برای شما فراهم می‌سازد. در سایر گزارشات نقدینگی، خلاصه وضعیت نقدینگی، گزارش جامع نقدینگی، آنالیز اسناد دریافتنی و پرداختنی ۱۲ ماهه (ماهانه ساده و انباشته)، نمودار و ماتریس اسناد دریافتنی و پرداختنی و… در دسترس شماست. همچنین با استفاده از ابزار گزارش ساز Stimulsoft امکان تهیه گزارشات بیشتر بر اساس نیاز سازمان شما وجود دارد.

تعدادی از سازمان‌هایی که عملیات حسابداری خود را به صدگان سپردند